top of page
AEG09426(1)_edited_edited.jpg

เปิดรับสมัครลงทะเบียน

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) มีการจัดกาเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะด้านภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ

ทำไมท่านถึงต้องให้บุตรหลานศึกษากับทางโรงเรียน

​โรงเรียนใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึง เกรด 12 นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นพื้นฐาน (PBL) มีการเรียนวิชา STEM พร้อมทั้งการเรียนในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และศิลปะ มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ โรงเรียนมีการสอนวิชาภาษาจีน และไทยเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา

หลักสูตรอเมริกัน

วิชาภาษาอังกฤษ จีน และไทย

วิชา STEM และ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน 

Dr. Glen T. Pinder ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ

ก่อตั้งเมื่อ

2019

เปิดสอนถึงระดับชั้น

PK-12

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู

10:1

จำนวนนักเรียน

500

ข่าวสารล่าสุด

Golden Steel Plate

ปฏิทินการศึกษา

โลโก้ของโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS)

227 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

ตำบลหนองผึ้ง

อำเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ +66(0)52-135069

อีเมล info@acis.ac.th

ติดต่อโรงเรียน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่าน

bottom of page