top of page

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) อาจารย์อัมพร และอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุทร่วมฉลองความสำเร็จกับครอบครัว
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) อาจารย์อัมพร และอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท

เรียน นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งข้าพเจ้าต้องการแบ่งปันข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

ความหลงใหลในการศึกษาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่จุดประกายความฝันให้กับนักเรียน โดยข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในด้านการศึกษามามากกว่า 30 ปี และมีความรู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียนแห่งนี้

ตั้งแต่เริ้มแรก ข้าพเจ้ามองเห็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเหมือนครอบครัวที่สนับสนุนที่นักเรียนให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และการส่งเสริมพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ข้าพเจ้ามีความภูมิใจเมื่อได้เห็นความคืบหน้า และความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งยืนยันถึงพลังของการศึกษา และแรงขับเคลื่อนของชุมชนโรงเรียน

ดังนั้น โรงเรียนต้องการที่จะต่อยอดความสำเร็จ และร่วมชื่นชมยินดีกับพัฒนาการของนักเรียน พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และยอมรับในความแตกต่างของนักเรียน

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อาจารย์อัมพร และอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

bottom of page