top of page

สุขภาพจิต และพฤติกรรม

ผู้ปกครองจะไม่แปลกใจที่ได้ยินว่าสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีมากขึ้น โรงเรียนทราบเกี่ยวกับการดูดซับข้อมูลใหม่ของสมอง ประมวลผล และเก็บข้อมูลในความทรงจำของนักเรียน สภาพจิตใจของนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการข้อมูลทุกชิ้นที่ค้นพบสิ่งที่มักมองข้ามคือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด การศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตเป็นมนุษย์ โดยที่โรงเรียนนักเรียนจะเริ่มต้นกระบวนการนี้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ ทักษะพื้นฐานของชีวิต เช่น การสื่อสาร และสร้างมิตรภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะกำหนดความสามารถในระยะยาวหลังสำเร็จการศึกษากับทางโรงเรียน ระยะการเติบโตที่รวดเร็วนี้โดดเด่นด้วยพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ถือเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน สิ่งที่เด็ก นักเรียนประสบในตอนนี้สามารถมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิถีชีวิต

Holistic Development - ACIS

​การพัฒนาแบบองค์รวม

โรงเรียนตระหนักถึงความเปราะบางของระยะนี้ และมุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูที่เด็กนักเรียน จำเป็นต้องเติบโตสมองซีกขวาจะตรวจสอบ เข้าใจ และประมวลผลอารมณ์ โดยโรงเรียนไตร่ตรองถึง "ภาพรวม" ในขณะที่ซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับการเพ่งสมาธิ ตรรกะ และการแก้ปัญหาอย่างเข้มข้น ในฐานะมนุษย์ ต้องการให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สมองต้องการการดูแลและฝึกฝน นี่คือเหตุผลที่ โรงเรียนนำเสนอโอกาสในการพัฒนา และการเติบโตแบบองค์รวม

การแนะแนว

สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ "สมองซีกขวา" โดยโรงเรียนมีการจัดตั้งทีมงานที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว ซึ่งให้การสนับสนุนการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ตรวจสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี  และใช้หลักสูตรการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ 

Yakobchuk_Olena___Getty_Images_Pro_child_making_heart_with_hands.png
Positive Discipline - ACIS

วินัยเชิงบวก

โรงเรียนเชื่อมั่นในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวก และหล่อเลี้ยงนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ใช้ระบบการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก (PBS) ทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในเส้นทางการเรียนรู้ของระบบการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก (PBS) สร้างขึ้นจากการรับรู้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงบวกของนักเรียน โรงเรียนทราบเป็นอย่างดีว่าการยอมรับ และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีจะเอื้อต่อการเรียนรู้ และการเติบโตส่วนบุคคล แนวทางนี้เน้นการส่งเสริมและสอนพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียนทุกคนในสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียน ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น

การเสริมแรงเชิงบวก

ทีมผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ได้ปลูกฝังความคาดหวังด้านพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ช่วยให้มีทางเลือกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองได้อย่างรอบรู้ การสนับสนุนเชิงบวกจะกระตุ้นให้นักเรียนมีความประพฤติดีและความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทาย แก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะทางสังคม และอารมณ์ที่จำเป็น

Positive Reinforcement - ACIS
bottom of page