top of page
Accreditation | Americana Chinese International School (ACIS)

รับรองคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS) ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกขององค์กรรับรองคุณภาพการศึกษา WASC  (PK-G7)
โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand - ISAT)

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS)  ประสบความสำเร็จในด้านการรับรองมาตรฐานการศึกษา สะท้อนถึงความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศ หลังจากการประเมินผลอย่างครอบคลุม คณะกรรมาธิการ ACS ของ WASC ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกขององค์กรรับรองคุณภาพการศึกษา WASC ด้วยการติดตามระยะเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับโลก นอกจากนี้ โรงเรียนยังผ่านการประเมินด้านการประกันคุณภาพ (พ.ศ. 2565-2569) จากสำนักงานมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (ONESQA) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

การดำเนินงานรับรองคุณภาพการศึกษา

การรับรองคุณภาพการศึกษาสะท้อนถึงความทุ่มเทของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ หลังจากการประเมินผลโดยคณะกรรมาธิการ ACS ของ WASC ได้การตอบรับโรงเรียนให้เป็นสมาชิกขององค์กรรับรองคุณภาพการศึกษา WASC 

สถานะการเป็นสมาชิกขององค์กรรับรองคุณภาพการศึกษา WASC

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ACIS Accreditation

1

Official Letter Granting ACIS (PK-7) WASC Candidacy Status - Spring 2022

3

Initial Visit - WASC Visiting Committee Report - ACIS

2

Office of National Education Standards and Quality Assessment - ACIS

4

ACS WASC Initial School Visit Report - December 2021 - ACIS

bottom of page