top of page
Folders lying on top of desks in an empty classroom at Americana Chinese International School (ACIS)

โปรแกรมการเรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS) มุ่งมั่นที่จะจัดทำโปรแกรมการศึกษาที่ครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกที่มีความรอบรู้ โดยโรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมด้านการศึกษาโดยการนำโครงการหลักสูตร American Education Reaches Out (AERO) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานบันการศึกษาในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสภาที่ปรึกษาโรงเรียนในต่างประเทศ สำหรับหัวใจของหลักสูตรนี้คือ American Common Core Plus Standards โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความสม่ำเสมอ และความเป็นเลิศมาสู่การเรียนการสอนโดยจัดให้มีกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างมาตรฐานของหลักสูตรในทุกชั้นเรียน

โรงเรียนให้ความสำคัญด้านวิชาการ สวัสดิภาพของนักเรียน ความสามารถทางภาษา และการพัฒนาอุปนิสัย ด้วยคณาจารย์ต่างชาติจากประเทศในตะวันตกที่เป็นผู้นำการสอน นักเรียนได้รับการศึกษารอบด้านที่เตรียมพร้อมให้มีความเป็นเลิศในชุมชนระดับโลก

สำหรับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เสริมศักยภาพเด้านวิชาการ และพัฒนาความมั่นใจ ทักษะความเป็นผู้นำ และอุปนิสัยทางศีลธรรม พร้อมด้วยโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในการประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ ตั้งแต่ธุรกิจไปจนถึงเทคโนโลยี และเพื่อเป็นผู้นำในอนาคตของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

AEG09532(1)_edited_edited.jpg

วิชาหลัก และวิชาเลือก

นอกเหนือจากวิชาหลักเช่นวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และสุขศึกษาแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ มากมาย รวมถึงวิชา STEM พลศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ศิลปะ ดนตรี และการทำสวน การศึกษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะการลงมือปฏิบัติ และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเรียนรู้ด้านภาษา

สิ่งที่ทำให้โรงเรียนมีความแตกต่างคือ ความมุ่งมั่นในการศึกษาด้วยความหลากหลายในด้านภาษา นักเรียนได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนวิชาภาษาไทย และจีนทุกวัน โดยจัดระดับของการเรียนรู้วิชาภาษาที่เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังการเข้าใจความหลากหลายด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

Language Acquisition - Academic Program - ACIS

S

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

●   เรียนรู้ผ่านการสำรวจ และแก้ไขปัญหาที่เสมือนจริง


●    หาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลหรือร่วมกับผู้อื่น


●    แสดงทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตอบคำถาม เข้าร่วมการสนทนา และปฏิบัติตามคำสั่งของครู

P

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

●    สามารถคิด พูด และเขียนภาษาอังกฤษและจีนอย่างชัดเจน


●    ระบุ และแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดตามหลักการทางคณิตศาสตร์


●    เชื่อมโยงการเรียนในห้องเรียนกับการประยุกต์ใช้ในโลกภายนอก

A

ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

●    เข้าถึง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา แสดงข้อมูลเชิงลึก และนำเสนอแนวคิดอย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์


●    แสวงหาความรู้ผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี


●    ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิจัย จัดระเบียบ ประเมินผล และสื่อสารข้อมูล

R

มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระ

●    มีความซื่อสัตย์ในส่วนบุคคล และทางด้านวิชาการ


●    ยอมรับความหลากหลายทางด้านวิชาการ


●    แสดงความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

K

ผู้เรียนที่มีความรู้และเป็นผู้แก้ไขปัญหา

●    ใช้การถาม และตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวหน้า และประเมินผลการเรียนรู้


●    ประยุกต์การคิดอย่างมีเหตุผล และมีความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข


●    แสดงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

bottom of page