top of page

หลักสูตร STREAM

โรงเรียนมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนมีการริเริ่มการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในเชิงนวัตกรรมที่เรียกว่า STREAM ซึ่งเป็นชื่อย่อของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ วิทยาการหุ่นยนต์ และศิลปะ โปรแกรมนี้เป็นนวัตกรรมที่นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่ผสานวิชาสำคัญเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนเชื่อว่าโปรแกรมการเรียนการสอน STREAM นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้

Science: Nurturing Curiosity and Wonder - ACIS

วิทยาศาสตร์ : การกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น

การลงมือทำการทดลอง การนำเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และการสำรวจ จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนส่งเสริมความอยากรู้ภายในตัวของนักเรียนเกี่ยวกับโลกรอบตัวโดยให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น นักเรียนจะสำรวจ และเรียนรู้ในจักรวาล และทำการทดลองในแต่ละครั้ง

เทคโนโลยี : ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยโปรแกรมการเรียนการสอน STREAM ของโรงเรียนเน้นความสำคัญของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และสอนทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกแห่งเทคโนโลยี นักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียนโค้ด วิทยาการหุ่นยนต์ และเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา และกระตุ้นความคิดด้านนวัตกรรมอีกด้วย

Technology: Navigating a Digital World with Confidence - ACIS
Robotics: Building, Programming, and Thinking Critically - ACIS

วิทยาการหุ่นยนต์ : การออกแบบ โปรแกรม และการคิดวิเคราะห์

สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ถือเป็นนวัตกรรมระดับแนวหน้า โครงการริเริ่ม STREAM ของโรงเรียนได้รวบรวมวิทยาการหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตร ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงในการออกแบบ การสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ แนวทางนี้ปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ และเพลิดเพลินโลกแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ที่น่าตื่นเต้น

วิศวกรรม : การส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

แนวคิดทางวิศวกรรมที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา โปรแกรมการเรียนการสอน STREAM ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเหมือนวิศวกรโดยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ต่างๆ ที่ออกแบบ การสร้างโมเดล และการหาวิธีการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนจะเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบที่มีประโยชน์ และนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

Engineering: Cultivating Innovation and Creativity - ACIS
Art: Fostering Creativity and Self-Expression - ACIS

ศิลปะ : เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงอารมณ์

การแสดงออกทางศิลปะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทรงพลัง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออก โครงการริเริ่ม STREAM ให้การสนับสนุนในด้านศิลปะ และให้นักเรียนค้นคว้ารูปแบบศิลปะที่หลากหลาย เช่น ทัศนศิลป์ ดนตรี การละคร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการบูรณาการศิลปะเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยโรงเรียนมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงแบบสหวิทยาการ และบ่มเพาะความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน

คณิตศาสตร์ : เสริมสร้างพื้นฐานสำหรับการคิดตามหลักการตรรกะ

คณิตศาสตร์เป็นกระดูกสันหลังของการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลตามลำดับ โครงการ STREAM ของเราเน้นความสำคัญของการคิดเชิงคณิตศาสตร์และให้โอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง พวกเขาจะมีกิจกรรมปฏิบัติจริง ๆ การจำลองทางคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ

Mathematics: Building the Foundation for Logical Reasoning - ACIS
bottom of page