top of page
Message From Our Principal Dr. Glen T. Pinder - ACIS

ยินดีต้อนรับสู่ ACIS

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS) ตระหนักถึงอนาคตที่ยั่งยืน โดยการมีส่วมร่วมของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีน้ำใจ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการยอมรับความหลากหลาย การทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกัน

สารจากครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เข้ามาทำงานเป็นครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส   จากประสบการณ์การทำงานในด้านการศึกษามาตลอด 27 ปี ในฐานะครูผู้สอน ผู้บริหาร และรวมถึงการเป็นครูใหญ่ของชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ดในช่วงที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ACIS 

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ และข้าพเจ้าจะทุ่มเท สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียน ต่อยอดความสำเร็จในอดีต และมีส่วนทำให้โรงเรียนเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดี และความสำเร็จของนักเรียน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในวงกว้างนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุด ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และมุมมองของท่านมีค่าอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของโรงเรียน ดังนั้น ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการสื่อสารที่เปิดกว้างและความโปร่งใสในขณะที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนทุกคนสามารถเจริญเติบโต และแสดงศักยภาพสูงสุดของตนได้

เป้าหมายของโรงเรียนคือการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก มีความรับผิดชอบ และมีความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสามารถนำทางโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความยืดหยุ่น โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในค้นพบความชื่นชอบของตนเิอง ยอมรับความแตกต่าง และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ

ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนดูแลบุตรหลาน หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใดๆ สามารถติดต่อโรงเรียนหรือข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ  การมีส่วนร่วมของท่านเป็นส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน รวมถึงต่อความสำเร็จของนักเรียน

ขอแสดงความนับถือ

Dr. Glen T. Pinder

ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS)

bottom of page