top of page
Curriculum - ACIS

หลักสูตร

โรงเรียนใช้หลักสูตร American Education Reaches Out (AERO) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างขึ้นบนมาตรฐาน American Common Core Plus Standards AERO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสม่ำเสมอ และความเป็นเลิศในการศึกษา สร้างความท้าทายเช่นการสลับหมุนเวียนของครูผู้สอน โดยการใช้กรอบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นเรียน ต่างๆ หลักสูตร American Common Core Plus ซึ่งปรับปรุงให้เข้ากับเกณฑ์ระดับนานาชาติ ครูสามารถใช้เครื่องมือ และวิธีการสอนที่ทันสมัย นอกจากนี้ หลักสูตร AERO ยังรวมเข้าไว้ในระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐาน (SBLS) เพื่อให้การรวมเข้ากันระหว่างการสอน การประเมินผล และรายงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสู่บทบาทในการเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก

รายละเอียดของหลักสูตร

โรงเรียนใช้ระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นเกรด 12 ซึ่งออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีความในสายอาชีพ เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะเข้าสู่ชุมชนต่อไป

Pre-K - G5

โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร American Common Core เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับผู้เรียน การให้ความสำคัญมุ่งเน้นที่การรู้จักอักษร เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การอ่าน และจากนั้นนักเรียนจะสามารถอ่านเพื่อเรียนรู้ในขั้นต่อไปได้ ในวิชาคณิตศาสตร์ใช้มาตรฐานจากหลักสูตร  Common Core โดยมีมุมมองทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่ง การสอนตัวเลขแบบดั้งเดิมร่วมกับระบบคำนวณ และขั้นตอนสอนในระดับนานาชาติ เช่น Singapore Math และวิธีการค้นคว้า เค้าโครงสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร AERO ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ มีการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตร Next Generation Science Standards - ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน

G6 - G12

ในระดับมัธยมตอนปลาย จะเน้นการสอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับสายวิชาชีพและการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้มาตรฐานตามหลักสูตร Common Core English Language Arts (ELA) นักเรียนจะเรียนรู้การเขียนในเชิงวิชาการ และอ่านข้อความที่ซับซ้อนมากขึ้น มีทักษะทางการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาเช่น วิชาภาษาอังกฤษ ELA วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิชาพิเศษอื่นๆ โดยเน้นไปที่การเชื่อมโยงด้านการเรียนรู้ นักเรียนจะทำการค้นคว้าวิจัย และนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์วรรณกรรมจากทั่วโลก และนำคำศัพท์มาประยุกต์ใช้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา นักเรียนจะมีการเรียนรู้ในด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ของโลก และความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทางด้านสังคมวิทยา เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการปกครอง และเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรวิชาภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนนานาชาติจำเป็นต้องเปิดสอนในวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน ข้อกำหนดนี้มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (จากเอกสารอ้างอิงเลขที่ สท 1206/14125 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543) สำหรับนักเรียนชั้นเกรด 1 ถึง 8 จะต้องมีชั้นเรียนวิชาภาษาไทยสัปดาห์ละ 1ครั้ง ส่วนนักเรียนเกรด 9 ถึง 12 สามารถเรียเนเป็นวิชาเลืิอกได้

หลักสูตรวิชาสอนเสริมภาษาอังกฤษ ESL

โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้วิชาภาษา นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบของ WIDA ระบบนี้รวบรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ภาษาทั้งหมด - นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ EAL โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ระบบของ WIDA สามารถสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับสูง และตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

bottom of page