top of page
ข้อมูลวีซ่า - ACIS

ข้อมูลวีซ่า

ขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า

รับทราบความสำคัญของถือสถานะของวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคน โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือท่านในกระบวนการขอวีซ่าเพื่อให้การเรียนระดับต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น หากนักเรียนต้องการขอต่ออายุวีซ่า ขอความกรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และติดต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันหมดอายุของวีซ่า

​เอกสารที่จำเป็น

1 / สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบขาออกนอกประเทศ

2 / สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
3 / สำเนารายงานผลการเรียน
4 / สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
5 / รูปถ่ายติดหนังสือเดินทาง 1 รูป (ขนาด 1.5 นิ้ว)
6 / แบบฟอร์มการต่ออายุวีซ่า (TM.7) ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
7 / ใบเสร็จรับเงินของแบบฟอร์มแจ้งที่อยู่ (TM.30)
8 / จดหมายจากโรงเรีียนถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอต่ออายุวีซ่านักเรียน

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่าจะอยู่ที่ 1,900 บาทต่อคน สามารถได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 

​การช่วยเหลือสนับสนุนของโรงเรียน 

เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเป็นผู้ติดต่อกับท่านตลอดกระบวนการขอต่ออายุวีซ่า และจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารที่จำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย 

​ขั้นตอน

เพื่อขอความช่วยเหลือในการขอวีซ่า กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่วีซ่าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันหมดอายุของวีซ่า หรือก่อนวันหมดอายุของวีซ่าต่ออายุของบุตรหลาน เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จำเป็นจากหน้าต่างดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน

สำหรับแบบฟอร์มวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ได้ที่ chiangmai.immigration.go.th

โรงเรียนพร้อมที่จะให้ความสนับสนุน และหากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่วีซ่านักเรียน ครูเชอร์รี่ ได้ทางอีเมล cherry.phaniphakjinda@acis.ac.th

จดหมายวีซ่า

เมื่อได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียน นักเรียนต่างชาติจะต้องชำระค่าธรรมเรียนเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่วีซ่านักเรียนจะออกจดหมายวีซ่าซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนในประเทศนั้นๆ หรือสถานกงสุลที่ท่านเลือก สำหรับการยื่นขอจากต่างประเทศ โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าบริการส่งเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

จดหมายอนุญาตที่จะต้องใช้เมื่อบุตรหลานยื่นขอวีซ่านักเรียนในประเทศกลับบ้านหรือสถานกงสุลที่คุณเลือก คุณต้องนำจดหมายนี้ไปยังสถานกงสุลไทยเพื่อขอวีซ่าระหว่างประเทศประเภท "ED" ในระยะเวลา 3 เดือน พอบุตรหลานได้ลงทะเบียนสมัครเรียนกับทางโรงเรียน ท่านสามารถติดต่อกับแผนกวีซ่านักเรียนเพื่อดำเนินการขอวีซ่านักเรียนตามความเหมาะสม

วีซ่าผู้ปกครอง

หากท่านเดินทางมาประเทศไทยกับบุตรหลาน ท่านไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ ดังนั้น ขอความกรุณาตรวจสอบว่าท่านสามารถยื่นของวีซ่าผู้ปกครองได้หรือไม่ และโปรดนำใบรับรองหรือสูติบัตรของบุตรหลานมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนา และมีการับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายใต้วีซ่านักเรียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขอต่ออายุวีซ่ามารยาทได้ที่นี่

​TM.30 “ใบรับแจ้ง”

สำหรับการต่ออายุวีซ่า ทำวีซ่าใหม่ และการรายงานตัว 90 วัน ให้แนบต้นเอกสารต้นฉบับ "TM.30 Receipt of Notification" มาพร้อมกับหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม TM.30 ที่เจ้าของบ้านหรือสถานที่พักอาศัยของท่านส่งมา หากคุณไม่มีเอกสารนี้ โปรดติดต่อเจ้าของบ้าน/ที่อยู่อาศัยของท่านเนื่องจากท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้รับทราบเกี่ยวกับที่พักอาศัยของท่าน

การรายงาน 90 วัน

ถ้าอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน จะต้องรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 90 หลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่แตกต่างกันจากการขอต่ออายุวีซ่า และกรุณาส่งรายงาน 90 วัน (TM.47) ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ก่อนหน้า 15 วันและสูงสุด 7 วันหลังจากสิ้นสุด 90 วัน และเตรียมเอกสาร "TM.30 Receipt of Notification" พร้อมกับหนังสือเดินทาง

ความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือ

นักเรียนชาวต่างชาติที่ศึกษากับโรงเรียนทุกคน จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลไทย โดยท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของท่าน และบุตรหลาน เจ้าหน้าที่วีซ่านักเรียนจะช่วยเหลือท่านผ่านกระบวนการ และเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า ดังนั้นขอความกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย

รายการตรวจสอบการขอวีซ่า

เพื่อทำให้กระบวนการขอวีซ่าเป็นไปอย่างราบรื่น โรงเรียนขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติดังนี้

1 / ติดตามวันหมดอายุของวีซ่า และระยะเวลารายงาน 90 วัน

3 / ติดต่อเจ้าหน้าที่วีซ่านักเรียนพร้อมหนังสือเดินทางของบุตรหลานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

5 / รายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน (เริ่มต้นวันที่ 90 หลังจากการเดินทางเข้ามา)

2 / ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (อย่างน้อย 6 เดือนหรือ 18 เดือนสำหรับการยื่นขอวีซ่าหนึ่งปี)

4 / พกสำเนาหนังสือเดินทาง และเก็บเอกต้นฉบับไว้อย่างปลอดภัย

6 / ขอใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งหากท่านวางแผนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ และเดินทางกลับเข้ามา

7 / ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่ออายุวีซ่า การเปลี่ยนแปลง และการรายงานทั้งหมดโดยทันที

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่วีซ่านักเรียนสำหรับคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่อีเมล cherry.phaniphakjinda@acis.ac.th

ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียน เพื่อที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน

bottom of page