top of page

แผนกวิชาภาษาไทย

แผนกวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีพัฒนาการ และมีความสุข นอกจากนี้ยังเข้าใจในความงดงามของภาษาไทย และวัฒนธรรมของประเทศไทย

คณาจารย์ของโรงเรียนทุ่มเททำงานด้วยความชำนาญ และประสบการณ์กว่า 30 ปีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความรู้ทั่วไปในการสอนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับก่อนเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา คณาจารย์ได้สอนนักเรียนของทุกกลุ่มวัย ซึ่งทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดช่วงเวลาการศึกษา

คณาจารย์ของโรงเรียนยังเป็นส่วนสำคัญในคณะกรรมการ และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสำหรับโรงเรียนนานาชาติ โดยเป็นผู้ฝึกสอนอบรมให้ความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสำหรับชมรม ISAT และ ISCN ซึ่งโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การศึกษา

ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน อาจารย์สมคิด บัวระวงค์ (อาจารย์หล้า)
อาจารย์สมคิด บัวระวงศ์
ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

​หลักสูตร

โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยมีระดับการเรียนการสอนทั้งหมด3 ระดับดังนี้:

  1. ระดับพื้นฐาน - ในระดับนี้จะสอนนักเรียนให้มีความรู้เบื้องต้นในภาษาไทย โดยเน้นไปที่คำศัพท์พื้นฐาน และทักษะในการสนทนา
     

  2. ระดับกลาง - นักเรียนจะเรียนรู้ และมีทักษะในด้านการอ่าน และเขียนภาษาไทย ทำให้ทักษะภาษามีพัฒนาการ
     

  3. ระดับสูง - นักเรียนจะมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งจะสร้างความเข้าใจในความซับซ้อนของภาษาไทยได้มากขึ้น

Beyond Language - Thai Department - ACIS

อยู่เหนือขอบเขตทางด้านวิชาภาษา

การเรียนรู้ด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแผนกวิชาภาษาของโรงเรียน โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนไทย โดยเป้าหมายของคือการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์ไทยพร้อมทั้งสร้างความเคารพต่อวัฒนธรรมหลากหลายในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21

ความมุ่งมั่นของโรงเรียน

โรงเรียนได้ปลูกฝังความเป็นพลเมืองโลกที่เคารพความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โรงเรียนเชื่อว่าหลักสูตรที่ครอบคลุม และคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นในด้านวิชาภาษาไทยและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทย

Our Commitment | Americana Chinese International School (ACIS)
bottom of page