top of page
English as Second Language | Americana Chinese International School (ACIS)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

โรงเรียนมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ โดยนำเทคนิคการใช้โครงงานเป็นพื้นฐานเข้ามาประยุกต์ในการเรียนรู้ประจำวัน ซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน

จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ESL) คือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเข้าร่วมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ทางโรงเรียนเชื่อว่าการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

นอกจากนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนด้านวิชาภาษาอังกฤษที่ปรับเปลี่ยนตามระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน โดยให้แนวทางที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ อีกทั้งมอบโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิต

การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ESL ตามความหลากหลายของห้องเรียน

นักเรียนจะเรียนสอนเสริมวิชา ESL ในช่วงคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วยให้โรงเรียนสามารถให้คำแนะนำนักเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ดังนั้น โรงเรียนได้ทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีความต้องการในทุกด้านของการสื่อสารภาษาอังกฤษ: การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

การทดสอบวัดระดับ ESL (ESL Placement Testing)

เพื่อที่จะจัดห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ESL Placement Test) เพื่อประเมินทักษะอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การทดสอบเหล่านี้จะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน และช่วยให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เข้ากับความต้องการ

สำหรับนักเรียนชั้นเกรด 1 การทดสอบ ESL Placement Test ของ โรงเรียนประกอบด้วยการทดสอบความเข้าใจด้านการฟัง การสื่อสารทางด้านการพูด และการรับรู้และเข้าใจด้านการออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นเกรด 2 ขึ้นไป จะให้นักเรียนทดสอบ ESL Placement Test ที่ประกอบด้วยการประเมินความเข้าใจด้านการฟัง การสื่อสารทางด้านการพูด และการอ่าน และเขียนในระดับชั้นเรียนนั้นๆ

การทดสอบ ESL Placement Test ของ โรงเรียนเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการระบุทักษะความสามารถของนักเรียน และทราบว่านักเรียนคนไหนที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านภาษาอังกฤษ โดยการระบุนักเรียนที่มีระดับคะแนนต่ำสุด ทำให้โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้พนักเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษา

โรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้นำการประเมินผล ESL Placement Test มาใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของนักเรียน

หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ESL ท่านสามารถติดต่อแผนกวิชาการของโรงเรียนได้ที่ academics@acis.ac.th

bottom of page